Splnění programu 2014-2018

Společná kandidátka TOP09, ODS a nezávislých kandidátů Vám v roce 2014 nabídla komplexní program pro celé Kosmonosy a dnes, po čtyřech letech, skládáme účty.

1.1. Volnočasové aktivity

 • v první řadě navrhujeme otevřít stávající nepřístupná sportoviště (hřiště sportovního klubu, školní hřiště v sídlišti, dětské hřiště v mateřské škole) široké veřejnosti; musíme se přestat bát, že nám tyto objekty někdo zničí, jsou tu k uživání a ne ke koukání, novou silnici také nezamknete, aby se nezničila
  plnění: splněno částečně. Hřiště v sídlišti Pod Koupalištěm je otevřeno veřejnosti a hojně využíváno. Hřiště sportovního klubu již méně. Pro dětská hřiště v mateřské škole se změna režimu bohužel neprosadila.
 • s využitím dotací usilujeme o vybudování parku v lokalitě mezi sídlištěm a "Koborou"
  plnění: splněno
 • revitalizujeme dětské hřiště na spojce Puškinova - Tesařská
  plnění: splněno
 • chceme postupně dobudovat další dětské a seniorské hřiště v prostoru městského stadionu a v Horních Stakorách
  plnění: splněno - Horní Stakory, na koupališti, v sídlišti a u Transcentra, navíc v ulici Lípy vznikla tzv. živá zahrada
 • chceme, aby každé ráno úklidová četa odemykala a uklízela dětská hřiště a každý večer je zamykala městská policie
  plnění: splněno
 • budeme podporovat spolky i soukromé aktivity v pořádání projektů pro využití volného času, pro volně přístupné akce poskytneme bezplatně prostory
  plnění: plníme průběžně
 • podpoříme oživení prostoru zámeckého parku
  plnění: průběžně se daří, ale spíše nárazově

1.2. Bezpečnost

 • navrhneme realizaci kamerového systému, z počátku v centrální části obce
  plnění: splněno
 • zasadíme se o intenzivní spolupráci s psychiatrickou léčebnou v oblasti informovanosti o útěcích pacientů
  plnění: splněno
 • zavedeme informační sms a emailý systém (odhad nákladů do 30tis. Kč ročně)
  plnění: probíhá výběrové řízení na dodavatele systému, spuštění je plánováno od ledna 2019
 • obnovíme jednání se sousední Mladou Boleslaví o propojení obou městských policií
  plnění: nepodařilo se splnit, v MB ke sloučení není ochota
 • naším cílem je městská policie v ulicích
  plnění: splněno
 • naším cílem je městská policie funkční ve večerních a nočních hodinách
  plnění: splněno částečně, narážíme na nedostatek strážníků

1.3. Kanalizace pro Horní Stakory

 • neslibujeme okamžité zahájení stavby kanalizace, ale slibujeme učinit veškeré přípravné kroky
  plnění: splněno
 • budeme problematiku řešit komplexně; kanalizace, cyklostezka/cyklochodník, telekomunika, internet, příp. plyn, vše při jednom
  plnění: splněno, navíc doplněno o další přesah - úředníci mají při každém zásahu do komunikace pokyn vyzvat správce sítí k případnému uložení či přeložení své infrastruktury, v řadě míst se tak ušetřilo tzv. dvojí kopání
 • vypracujeme projektovou dokumentaci, ne jen další studii (náklady ca v rozmezí 0,5 až 1,0 mil. Kč dle rozsahu)
  plnění: splněno
 • připravíme profesionální žádost o dotaci
  plnění: splněno
 • zapojíme soukromé subjekty, povolíme jim - za úhradu - položit jejich datové kabely
  plnění: splněno

1.4. Koupaliště

 • přestavba na areál s koupací vodní plochou; areál bude propojený s Oborou
  plnění: byla vyhotovena studie, došlo ke schválení konceptu zastupitelstvem a nyní je vypsáno výběrové řízení na projektanta, k realizaci je však stále ještě daleko
 • součástí areálu by měla být také inline dráha, hrací prvky, cvičící nástroje, samozřejmě lavičky a volná pikniková prostranství
 • chceme rychlé zpracování projektové dokumentace a přípravu žádosti o jednotlivé dotaci
 • předpokládáme postupnou výstavbu areálu se zapojením např. hasičů, spolků či sportovců u nedotovaných prací

1.5. Zeleň

 • městskou zeleň stavíme na úroveň kulturního dědictví
  plnění: částečné, avšak nutno uznat, že nedostatečné
 • nepodpoříme další rušení sídelní zeleně
  plnění: splněno u zeleně v majetku města, u ostatní zeleně je kácení v kompetenci státní správy
 • v posledním roce se u nás intezivně kácí, topoly na hřišti, kaštany před statkem, lípy v Lipách - vše se provádí bez diskuze s občany, bez zveřejnění posudků a rozborů, bez možnosti hledat alternativy; další kácení je možné jen po intenzivní odborné diskuzi
  plnění: viz výše
 • zajistíme řádnou péči o městskou zeleň a pravidelnou údržbu stromů
  plnění: splněno
 • budeme usilovat o zachování (a rozvoj) barokního krajinného rázu v okolí Chaloupek
  plnění: prozatím se podařilo zamítnout snahu změnu územního plánu a masivní výstavbu administrativního centra u Chaloupek, lokalitě se významně věnujeme a odmítáme připustit jakoukoliv výstavbu nad tzv. Martinovickou spojkou

1.6. Doprava a parkování

 • trváme na odklonění tranzitní dopravy, a to nejen kamiónové, nechceme o věci jen mluvit, chceme konat
  plnění: nepodařilo se, plán byl zamítnut Středočeským krajem
 • budeme usilovat o naprostý zákaz vjezdu kamiónů do obytných ulic města
  plnění: v únoru 2018 se podařilo zákaz rozšířit i ve spodní části Kosmonos
 • v místech s rychlou dopravou navrhneme její zpomalení stavebně technickými úpravami
  plnění: částečně splněno, v tuto chvíli je zpracován projekt přestavby a zklidnění dopravy v ulici Boleslavské
 • v užších ulicích zvážíme jednosměrný provoz s uvolněním jednoho pruhu pro parkování
  plnění: splněno, v lokalitě Podzámecká probíhá příprava projektové dokumentace
 • provedeme kontrolu dodržování počtu parkovacích míst na vlastním pozemku dle normy ČSN 736130
  plnění: prozatím se nedaří pohled do historie, u nových záměrů však kontrolujeme a požadujeme plnění

1.7. Hluk a světelné emise

 • budeme dbát na dodržování nočního klidu, soustavné porušování musí být rešeno citelnými sankcemi
  plnění: dlouhodobý problém, kde nenalézáme odezvu v zastupitelstvu, které hlasováním naopak schvaluje další a další výjimky z nočního klidu
 • i před desátou hodinou chceme kontrolovat intenzitu hluku a dodržování hygienických norem
  plnění: viz výše
 • zahájíme jednání s firmou Škoda Auto a D+D Park o omezení hluku v nočních hodinách
  plnění: jednání zcela bez efektu
 • budeme usilovat o omezení světelných emisí
  plnění: jednání zcela bez efektu

2.1. Strategický plán rozvoje města

 • budeme trvat na vypracování tohoto zásadního koncepčního dokumentu
  plnění: splněno
 • strategický plán musí obsahovat posloupnost investičních priorit a jejich návaznost z ekonomického hlediska
 • naším cílem je zajistit udržitelný rozvoj území s ohledem na životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářský rozvoj a sociální vazby

2.2. Přátelský a profesionální úřad

 • budeme důsledně vyžadovat klientský přístup úředníků k občanům, kdo se nepřizpůsobí, nemůže na městském úřadu pracovat
  plnění: podle některých zkušeností je přístup úředníků lepší, dle jiných nikoliv. Na dalším zlepšování služeb pro občany města se snažíme nadále pracovat konkrétními návrhy.
 • chceme srovnat množství a vytíženost personálu úřadu s okolními srovnatelnými městy
  plnění: nepodařilo se
 • nejsme zastánci bezmyšlenkovitého propouštění, přesto již nyní vidíme na úřadě nejméně dvě, spíše tři pracovní pozice, které nejsou zcela vytížené (roční úspora 1 - 1,5 mil. Kč)
  plnění: částečně splněno optimalizací řídících funkcí (ze tří osob na dvě), úspora činí 650 tis. Kč ročně

2.3. Městský majetek

 • chceme provést vyhodnocení ekonomické náročnosti a stavu využití městského majetku, z dlouhodobého hlediska není udržitelné vlastnit, udržovat a plně provozovat více než dvě desítky objektů
  plnění: průběžně se daří plnit, prodán byl objekt Šmaku, velké finanční zátěže z hlediska provozních nákladů, v ostatních objektech se snižuje energetická náročnost. Objekty dosud neužívané se zpřístupňují a dle potřeb města opravují.
 • budeme iniciovat diskuzi o možnostech sloučení některých funkcí do jednoho objektu
  plnění: splněno, v únoru 2018 schváleno zadání projektové dokumentace pro tzv. městský dům na náměstí (pošta, městská policie, seniorské bydlení)
 • zasadíme se o pravidelnou údržbu, je levnější opravit vadu ihned, než nechat objekty chátrat a pak opravovat nákladněji
  plnění: provádí se, neptřetržitě: hřbitov, městské garáže, sokolovna, městský úřad, škola Kosmonosy, škola Horní Stakory, sportovní klub, zámek, prvky drobné architektury (kapličky apod.) aj.
 • prosazujeme seriózní a odbornou diskuzi o budoucnosti Šmaku - vyhodnocení nákladnosti a přínosu tohoto objektu a jeho dalšího osudu
  plnění: splněno

2.4. Informovanost a otevřenost

 • budeme prosazovat naprostou otevřenost radnice vůči občanům
  plnění: splněno částečně, nadále však vidíme rezervy zejména v transparentnosti malých veřejných zakázek
  plnění: nový web realizován
 • kosmonoské noviny mají sloužit jako informační kanál a ne jako kanál pro osobní propagaci vedení města
  plnění: KZ se zlepšuje, ale může být i lepší
 • navrhneme stoprocentní zveřejňování všech smluv, objednávek a výdajů z městské pokladny
  plnění: částečně splněno, nadále chybí zakázky a nákupy do 50000 Kč, budeme prosazovat tzv. "rozklikávací rozpočet"
 • volně k dispozici musí být nejen záznamy z jednání zastupitelstva, komisí, výborů i rady, ale i zápisy z jednání zástupců města s ostatními subjekty
  plnění: z větší části splněno

2.5. Hospodaření města a dotace

 • zasadíme se o reálné rozpočty města, při rozpočtu okolo 50 mil. Kč, není možné "splést se" každý rok o 25 i více mil. Kč
  plnění: splněno - odchylka v realitě rozpočtu se pohybuje v rámci odchylek v odhadu daňových příjmů
 • prosazujeme vyrovnané rozpočty, úvěrování je přijatelné jen v případě získání velkého podílu dotací na konkrétní smysluplný projekt
  plnění: splněno - rozpočty města jsou vyrovnané s výjimkou mimořádných investic (zámek, koupaliště)
 • prosazujeme profesionalizaci ve vztahu k dotacím
  plnění: nepodařilo
 • zodpovědná osoba musí být finančně hodnocena nikoliv paušálně, ale motivačně (výše odměny závisí na výši získaných dotací)
  plnění: nepodařilo
 • po letech útlumu se chceme vrátit na úroveň let 2009-2011, kdy jsme obdrželi dotace ve výši desítek miliónů ročně
  plnění: vždy je možné se zlepšovat
 • dotace nelze zajistit okamžitě, nejprve je třeba připravit projekty, kterých se po současném vedení města žalostně nedostává
  plnění: dsplněno - připravili jsme malé i velké investiční akce včetně akcí "do šuplíku" i pro příští vedení města
 • budeme prosazovat vypracování projektové dokumentace zejména na: kanalizaci do Horních Stakor, cyklostezky, volnočasový areál na koupališti, novou školu, rekonstrukci náměstí, opravy komunikací (souhrnné náklady ca 3,0 mil. Kč rozložené do čtyř let)
  plnění: kanalizace Horní Stakory - dokumentace vyhotovena, cyklostezky - 1x dokumentace vyhotovena, u druhé se právě "kreslí", areál na koupališti - není politická shoda v zastupitelstvu, nová škola také ne, nová podoba náměstí - je vysoutěžen projektant na městský dům v tomto prostoru, opravy komunikací - průběžně se řeší dokumentace i výkupy pozemků

2.6. Školství, kultura a sport

 • prosazujeme vyváženou, transparentní a předvídatelnou podporu kultury a sportu
  plnění: prozatím se nepodařilo
 • zasadíme se o spravedlivou podporu dětí ve školkách - všechny kosmonoské děti budou mít stejné příspěvky bez ohledu na zařízení, které navštěvují
  plnění: prozatím se nepodařilo
 • podpoříme ředitele školy a ředitelku školky v zavedení takového pravidla, které omezí účelové přehlašování dětí do Kosmonos a jejich přijetí do školky na úkor kosmonoských
  plnění: splněno - v roce 2017 bylo projednáno Ing. Janečkem s Českou školní inspekcí
 • budeme podporovat konkrétní projekty a konkrétní učitele ve škole i finačním příspěvkem např. výuku matematiky dle prof. Hejného apod.
  plnění: daří se plnit pouze částečně, je nutná větší kooperace škola+město
 • budeme usilovat o dlouhodobě životaschopný projekt školy s tělocvičnou
  plnění: projekt tělocvičny objednán, nadále prosazujeme a navrhujeme partnerům projekt nové školy a optimalizaci využití dalších objektů

3. Kosmonosy, insirované a inspirující

Chceme navázat na tradici a historii Kosmonos a odkaz našich předků. Město je povinno chránit a intenzivně rozvíjet své kulturní dědictví. K tomu by měla sloužit podpora činnosti spolků koordinovaná profesionálně ze strany úřadu. Inspirací pro každého zastupitele, úředníka i občana by pak měla být města a místa, která se svou tradicí pracovat umějí. V blízkém okolí je nám inspirací například město Dobrovice či sousední Mladá Boleslav. Naším cílem je porovnávat se s nejlepšími a těm se přinejmenším vyrovnat. Naší motivací je, aby se naše město stalo vzorem ostatním.

plnění: Byl vybrán projektant, který zahájil práce na dokumentaci pro přístavbu městského muzeu u sokolovny.
plnění: Dokončena rekonstrukce fasády zámku.
plnění: Restaurován zrcadlový sál na zámku.
plnění: Finanční prostředky na činnost spolků byly za 4 roky navýšeny o 75%.

hliníková okna |  vyvýšené záhony |  bezrámové zasklení |  sprchové kouty |  terasová prkna garapa |  zastřešení terasy |  stavební firma mladá boleslav |  jak na hluk z tepelných čerpadel |  tvorba rodokmenu |  skleněné vnitřní dveře |  montessori školka v oboře |  základní škola v oboře |  kamenná dlažba